MEB 2024 Ders Ders Müfredat Detayları

MEB 2024 Ders Ders Müfredat Detayları


 • 27 Nisan 2024 Cumartesi

Yeni müfredatta, dünyada değişen durum ve ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenebilecek şekilde esnek bir yapı benimsendi.

Yeni müfredat, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda kademeli şekilde uygulanmaya başlanacak.

 

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli", hazırlanan yeni öğretim programlarına temel oluşturdu.

 

Bu bağlamda, yeni öğretim programlarının mevcut programlardan farklılaşan pek çok yönü bulunuyor.

 

Yeni müfredat, özgün bir eğitim felsefesi içeriyor. Yeni modeliyle millî bilince sahip, ahlaklı, erdemli, milleti ve insanlık için faydalı ve güzel olanı yapmayı ideal edinmiş; beden, zihin, kalp ve ruh bütünlüğüne sahip bilge nesiller hedefleniyor.

 

Yenilenen programlar, kademe ve sınıf düzeylerine göre şöyle: Okul öncesi öğretim programı 3-5 yaş; ilkokul-ortaokul kademeleri için fen bilimleri dersi 3-8. sınıf, hayat bilgisi dersi 1-3. sınıf; ilkokul matematik dersi 1-4. sınıf, ilkokul Türkçe dersi 1-4. sınıf, insan hakları, vatandaşlık ve demokrasi dersi 4. sınıf; ortaokul matematik dersi 5-8. sınıf, ortaokul Türkçe dersi 5-8. sınıf, sosyal bilgiler dersi 4-7. sınıf, TC inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi 8. sınıf, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 4-8. sınıf.

 

Lise kademeleri için biyoloji dersi 9-12. sınıf, coğrafya dersi 9-12. sınıf, felsefe dersi 10-11. sınıf, fizik dersi 9-12. sınıf, kimya dersi 9-12. sınıf, matematik dersi 9-12. sınıf, TC inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi 12. sınıf, tarih dersi 9-11. sınıf, Türk dili ve edebiyatı dersi 9-12. sınıf, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 9-12. sınıf.

Yeni müfredatta ayrıca Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce güncellenen seçmeli ders programları da yer aldı.

İşte MEB 2024 Ders Ders Müfredat Detayları

 
 OKUL ÖNCESİ YENİ MÜFREDAT

Okul öncesi müfredatı 17 temel başlıktan oluşuyor. Okul öncesi eğitiminin amaç ve görevleri, Millî Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak;

 • Çocukların bilişsel, dil, sosyal-duygusal ve motor becerilerinin gelişimini desteklemek,

 • Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak,

 • İçinde yaşadığı toplumun değerlerine uygun davranışlar sergilemelerini sağlamak,

 • Çocukları ilkokula hazırlamaktır.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI ALAN BECERİLERİ

 1. Türkçe Alanı
 2. Matematik Alanı
 3. Fen Alanı
 4. Sosyal  Alanı
 5. Müzik Alanı
 6. Sanat Alanı
 7. Hareket Ve Sağlık Alanı

2024 yılı okul öncesi yeni müfredat taslağı için tıklayınız.

İLKOKUL DERSLERİ

İlkokul Türkçe Dersi: (1,2,3 ve 4.Sınıflar)

İlk okuma ve yazmaya başlama sürecinde önerilen basamaklar tamamlanmadan yeni ses öğretimine geçilmemelidir. İlk okuma yazma süreci, harf grupları ve öngörülen süreler Şekilde belirtilmiştir.

2024 yılı ilkokul Türkçe dersi yeni müfredat taslağı için tıklayınız.

İlkokul Matematik Dersi: (1,2,3 ve 4.Sınıflar)
Tema temelli yaklaşımla hazırlanan İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda haftalık 5 ders saati uygulanacak şekilde planlanmıştır. Programda yer alan her sınıf düzeyi için tema isimleri “İlkokul Matematik Dersi Sınıflara Göre Temalar” tablosunda gösterilmiştir.

2024 yılı ilkokul matematik dersi yeni müfredat taslağı için tıklayınız.


İlkokul Hayat Bilgisi Dersi: (1,2 ve 3.Sınıflar)
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 2. maddesinde ifade edilen Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ile Temel İlkeleri esas alınarak hazırlanan Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı’yla öğrencilerin;
Fiziksel ve duygusal özelliklerini fark ederek kendileri
Okula uyum sağlamaları,
Kişisel alanların önemini kavramaları,
Trafik kurallarına uygun davranmaları,
Millî ve manevi değerleri yaşamlarına yansıtmaları,
Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanmaları amaçlanmaktadır.

2024 yılı Hayat Bilgisi yeni müfredat taslağı için tıklayınız.

İlkokul İnsan Hakları,Vatandaşlık Ve Demokrasi Dersi: (4.Sınıf)

İnsan Hakları,Vatandaşlık Ve Demokrasi Dersi yeni müfredat taslağı için tıklayınız.

Fen Bilimleri Dersi:(3,4,5,6,7 ve 8.Sınıflar)
Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’yla öğrencilerin 

Fizik, kimya, biyoloji, astronomi, yer ve çevre bilimleri ile ilgili temel bilgilere sahip olmaları,

Bilimin doğasına ilişkin anlayış ile bilimi takdir etmeleri, bilimsel etik ilkelere ve bilimsel düşünme becerilerine sahip olmaları,

Günlük yaşamda ve bilimsel çalışmalarda güvenlik kurallarına uygun davranan bireyler yetişmesi amaçlanmaktadır.

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nın uygulanmasında dikkat edilecek hususlar aşağıda açıklanmıştır:

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı yapılanmasında bölüm etiketi ünite içerisinde konuların farklılaşmasına bağlı olarak sadece 5-8 sınıflar için kullanılmıştır. 

Öğrencilere verilen performans görevleri öğretme-öğrenme sürecinde sınıf içinde gerçekleştirilmelidir.

Fen Bilimleri dersi yeni müfredat taslağı için tıklayınız.

Türkçe Dersi:(5,6,7 ve 8.Sınıflar)
Millî Eğitim Bakanlığınca, kamuoyunun görüşüne sunulan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredat taslağında Türkçe dersinde "dinleme, konuşma, yazma ve anlama" olmak üzere dört dil becerisini temele alan köklü değişikler yapıldı.

Türkçe dersi yeni müfredat taslağı için tıklayınız.

Matematik Dersi:(5,6,7 ve 8.Sınıflar)
Tema temelli yaklaşımla hazırlanan Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı 5. 6. 7. ve 8. sınıflarda 5 ders saati uygulanacak şekilde planlanmıştır.

Programda her sınıf düzeyi için tema isimleri “Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı Sınıflara Göre Temalar” tablosu ile gösterilmiştir. Ardından 5. 6. 7. ve 8. sınıflarda temaların işleniş sırası, içerdiği öğrenme çıktı sayıları ve temaların süreleri ise ayrı tablolar ile sunulmuştur.

Matematik dersi yeni müfredat taslağı için tıklayınız.

Sosyal Bilgiler Dersi:(4,5,6 ve 7.Sınıflar)

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nda öğrencilerin kendilerini toplumu, çevreyi ve geçmişi keşfederek anlamalarını sağlayacak konulara yer verilmiştir. Bu içerik “Birlikte Yaşamak”, “Evimiz Dünya”, “Ortak Mirasımız”, “Yaşayan Demokrasimiz”, “Hayatımızdaki Ekonomi”, “Teknoloji ve Sosyal Bilimler” olmak üzere altı (6) öğrenme alanı altında sunulmuştur.

Sosyal bilgiler dersi yeni müfredat taslağı için tıklayınız.

T.C. İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Dersi:(8.Sınıf)

T.C. İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük dersi yeni müfredat taslağı için tıklayınız.

Din Kültütü Ve Ahlak Bilgisi Dersi:(4,5,6,7 ve 8.Sınıflar)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (4-8. Sınıf) Öğretim Programı’nın vizyonu, dinin hayatı anlamlandırmadaki rolünü fark eden; millî, manevi ve ahlaki değerleri benimseyen; dinler ve inançlar hakkında doğru bilgi sahibi; farklılıklarla bir arada yaşama becerisi kazanmış bireyler yetiştirmektir

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (4-8. Sınıf) Öğretim Programı her sınıf düzeyinde beş üniteden oluşmaktadır.

Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi dersi yeni müfredat taslağı için tıklayınız.

Türk Dili Ve Edebiyatı Dersi:(9,10,11 ve 12.Sınıflar)
Millî Eğitim Bakanlığınca, kamuoyunun görüşüne sunulan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredat taslağında Türkçe dersinde "dinleme, konuşma, yazma ve anlama" olmak üzere dört dil becerisini temele alan köklü değişikler yapıldı.

Türk Dili Ve Edebiyatı dersi yeni müfredat taslağı için tıklayınız.

Matematik Dersi:(9,10,11 ve 12.Sınıflar)

Matematik dersi öğretim programları, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde bilgi ve beceriler bağlamında bütüncül ve tutarlı bir yaklaşımla oluşturulmuştur.

Programda hâlihazırda oldukça sınırlı ve işlem odaklı şekilde sunulan integral kavramına yer verilmemiş, limit ve türev kavramları daha kapsamlı şekilde ele alınmıştır.

Matematik dersi yeni müfredat taslağı için tıklayınız.

Fizik Dersi:(9,10,11 ve 12.Sınıflar)
Fizik Dersi Öğretim Programı’nda temalar oluşturulurken ve sıralanırken ön koşul olmaları ile yatay ve dikey tutarlılıkları dikkate alınmıştır. Bu kapsamda fizik dersi temaları 9. sınıfta “Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi, Akışkanlar, Kuvvet ve Hareket, Enerji, Elektrik ve Manyetizma, Dalgalar”, 10. sınıfta “Akışkanlar, Kuvvet ve Hareket, Elektrik ve Manyetizma, Enerji, Dalgalar”, 11. sınıfta “Madde ve Doğası, Kuvvet ve Hareket, Elektrik ve Manyetizma, Optik”, 12. sınıfta “Enerji, Kuvvet ve Hareket, Madde ve Doğası, Dalgalar” sıralaması ile verilmiştir.

Fizik dersi yeni müfredat taslağı için tıklayınız.

Kimya Dersi:(9,10,11 ve 12.Sınıflar)
Kimya Dersi Öğretim Programı’nın 9 ve 10. sınıf düzeylerinde öğrencilerin kimyanın temel kavramlarını edinmeleri, fen bilimleri alan becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Bununla birlikte 11 ve 12. sınıf düzeylerinde ileri kimya kavramlarına ve bu kavramların edinilmesi sürecinde hipotez oluşturma, bilimsel sorgulama gibi fen bilimleri alan becerileri ve üst düzey düşünme becerilerine yer verilmektedir.

Kimya yeni müfredat taslağı için tıklayınız.

Biyoloji Dersi:(9,10,11 ve 12.Sınıflar)
Biyoloji eğitiminin konu alanını oluşturan biyolojik olaylar, ekosistemdeki canlı ve cansız tüm varlıklar arasında görülen ekolojik dengeye işaret eder. Biyoloji Dersi Öğretim Programı’nda yer verilen her bir konu, öğrencilere canlıların yapısını ve yaşamın uyumunu görme fırsatı sunmaktadır. Program kapsamında öğrencilerin biyoloji biliminin kazandırdığı bilgi birikiminden hareketle yaşam üzerine düşünmeleri, canlı ve cansız varlıkların yapı ve işlevleri arasındaki ilişkileri kavramaları amaçlanmaktadır.

Biyoloji yeni müfredat taslağı için tıklayınız.

Coğrafya Dersi:(9,10,11 ve 12.Sınıflar)

Coğrafya Dersi Öğretim Programı; Coğrafyanın Doğası, Mekânsal Bilgi Teknolojileri, Doğal Sistemler ve Süreçler, Beşerî Sistemler ve Süreçler, Ekonomik Faaliyetler ve Etkileri, Afetler ve Sürdürülebilir Çevre; Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar ünitelerinden  oluşmaktadır.

Coğrafya yeni müfredat taslağı için tıklayınız.

Tarih Dersi:(9,10 ve 11.Sınıflar)

Tarih Dersi Öğretim Programı her sınıf düzeyinde üçer üniteden oluşmaktadır. Bu bağlamda 9. sınıf düzeyinde “geçmişin inşa sürecinde tarih” ile “Eski Çağ ve Orta Çağ medeniyetleri”yle bağlantılı konulara odaklanılmıştır. 10. sınıf düzeyinde “Türklerin Anadolu’yu yurt edinmeye başlaması” ile “Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ve cihan devleti hâline gelmesi”ne ilişkin konulara yer verilmiştir. 11. sınıf düzeyinde ise “1683-1789 yılları arasında değişen dünya dengeleri karşısında Osmanlı”, “1789-1908 yılları arasında dönüşüm sürecindeki Osmanlı” ile “1908-1918 yılları arasında savaşlar sarmalında Osmanlı” konuları ele alınmıştır.

Tarih dersi yeni müfredat taslağı için tıklayınız.

Din Kültütü Ve Ahlak Bilgisi Dersi:(9,10,11 ve 12.Sınıflar)

Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi dersi yeni müfredat taslağı için tıklayınız.

Peygamberimizin Hayatı Dersi:(5,6,7 ve 8.Sınıflar)

Peygamberimizin Hayatı dersi yeni müfredat taslağı için tıklayınız.

Kur'an-ı Kerim Dersi:(5,6,7 ve 8.Sınıflar)

Kur'an-ı Kerim dersi yeni müfredat taslağı için tıklayınız.

Peygamberimizin Hayatı Dersi:(9,10,11 ve 12.Sınıflar)

Peygamberimizin Hayatı dersi yeni müfredat taslağı için tıklayınız.

Kur'an-ı Kerim Dersi:(9,10,11 ve 12.Sınıflar)

Kur'an-ı Kerim dersi yeni müfredat taslağı için tıklayınız.

Temel Dini Bilgiler Dersi:(9.Sınıf)

Temel Dini Bilgiler dersi yeni müfredat taslağı için tıklayınız.

Felsefe Dersi:(10 ve 11. Sınıflar)

Felsede dersi dersi yeni müfredat taslağı için tıklayınız.

T.C. İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Dersi:(12.Sınıf)

T.C. İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük dersi yeni müfredat taslağı için tıklayınız.

 

 

 

 

0 Yorum:

Mesajınız

İşaretli alanları doldurunuz *

İlgili Haberler

 • Eğitim
 • 10 Mart 2021 Çarşamba
2.DÖNEM ARA TATİL OLACAK MI?
 • Son Dakika
 • 10 Mart 2021 Çarşamba
ÖĞRETMENLERDEN 81 İLDE BASIN AÇIKLAMASI