BAKAN ZER'DEN YEN襤 YOL HAR襤TASI

BAKAN ZER'DEN YEN襤 YOL HAR襤TASI


  • 22 Eyl羹l 2021 aramba
260 g繹r羹nt羹lenme

 Milli Eitim Bakan覺 Özer, 7 y覺l sonra toplanacak eitim ûras覺 öncesi aç覺klamalarda bulundu. Özer, mesleki eitimde yol haritas覺n覺 ç覺karacaklar覺n覺 aç覺klad覺.

Milli Eitim Bakan覺 Mahmut Özer, “Eitimde f覺rsat eitlii” ana temas覺yla 7 y覺l sonra toplanacak Milli Eitim ûras覺’n覺 deerlendirdi.

Özer’in bakan olarak göreve balamas覺n覺n ard覺ndan ilk icraatlar覺ndan biri uray覺 toplama karar覺 oldu. 1-3 Aral覺k 2021 aras覺nda, “Eitimde f覺rsat eitlii” bal覺覺yla Ankara’da düzenlenecek 20. Milli Eitim ûras覺 Cumhurbakan覺 Recep Tayyip Erdoan’覺n himayesinde gerçekletirilecek. urada “Temel Eitimde F覺rsat Eitlii”, “Mesleki Eitimin 襤yiletirilmesi” ve “Öretmenlerin Mesleki Geliimi” olmak üzere üç ana konuda özel ihtisas komisyonu kurulacak. Okul öncesi eitimden üniversite giri sistemine kadar muhtelif konulara ilikin çal覺ma gruplar覺 oluturulacak. Milli Eitim Bakan覺 Özer ile düzenlenecek uran覺n ayr覺nt覺lar覺n覺 Milliyet Gazetesi'nden Aykut Y覺lmaz'a anlatt覺.

‘ÇOK BOYUTLU TARTIACAIZ’

Milli Eitim ûras覺 7 y覺l aradan sonra yeniden toplanacak. ûran覺n ana temas覺n覺 “Eitimde F覺rsat Eitlii” olarak belirlediniz. Bunu biraz açabilir misiniz?

Eitim sistemlerinde tart覺malar覺n oda覺n覺 eitimde f覺rsat eitliinin nas覺l salanaca覺 oluturmaktad覺r. Bir baka deyile eitim sistemine kat覺lan tüm örencilerin ayn覺 kalitede eitime eriimlerini teminata alabilmek için ülkeler çabalamakta. Bizde de s覺kl覺kla dile getirilen en önemli sorun olan okullar aras覺 baar覺 fark覺 da asl覺nda eitimde f覺rsat eitlii ile dorudan ilikili. Ayr覺ca bölgeler aras覺nda da baar覺 farklar覺 söz konusu. Bu nedenle ûran覺n oda覺na “Eitimde F覺rsat Eitlii”ni ald覺k. Konuyu çok geni kat覺l覺mla, çok boyutlu olarak tart覺ma imkan覺 bulaca覺z. 襤yiletirme alanlar覺n覺 ve ataca覺m覺z ad覺mlar覺 çok boyutlu deerlendirme imkan覺m覺z olacak.

OECD taraf覺ndan yap覺lan uluslararas覺 PISA örenci baar覺 arat覺rmalar覺nda lise türleri aras覺nda önemli baar覺 farklar覺 görülüyor. Liselerdeki sorun nedir?

Asl覺nda sorun temel eitim düzeyinde bal覺yor. Örencilerin akademik baar覺s覺 okul d覺覺 faktörlere oldukça duyarl覺. Ebeveynin eitimi, gelir seviyesi veya sosyoekonomik seviyesi eitimin ilk kademelerinde baar覺y覺 dorudan etkiliyor. Bu sadece bizde deil, tüm ülkelerde farkl覺 düzeylerde böyle. Literatür de bunu ortaya koyuyor. Dolay覺s覺yla her örenci sosyoekonomik seviyesine göre okula balang覺çta haz覺r bulunuluk olarak farkl覺 seviyede geliyor. Okulun bu farklar覺 minimize etmesi ve s覺n覺ftaki örencileri yakla覺k ayn覺 seviyeye ta覺yabilmesi laz覺m. Bu yap覺lmad覺覺nda, baar覺 farklar覺 kademeler ilerledikçe art覺yor ve lise düzeyinde çok daha belirgin hale geliyor. Bu sorunu çözebilmemiz için okul öncesi ve ilkokula odaklanmam覺z gerekiyor. Okul öncesi eitimi özellikle sosyoekonomik seviye olarak görece dezavantajl覺 örencilerimiz için çok daha kolay eriilebilir k覺lmam覺z gerekiyor. 襤lkokullar覺m覺z aras覺ndaki farklar覺 kapatmam覺z gerekiyor. Bakanl覺k olarak bu dönemde önceliklerimizden bir tanesini bu konu oluturuyor.

E襤T襤M-ÜRET襤M-襤ST襤HDAM

ûrada ikinci ihtisas komisyonu, “Mesleki Eitimin 襤yiletirilmesi” üzerine odaklan覺yor. Bakan Yard覺mc覺l覺覺 döneminizde mesleki eitimden siz sorumluydunuz. Mesleki eitimde son y覺llarda gözle görülür bir iyileme oldu. Nas覺l baar覺ld覺 bu iyiletirmeler?

Mesleki eitim igücü piyasas覺n覺n ihtiyaç duyduu insan kayna覺n覺 yetitiriyor. Doas覺 gerei igücü piyasas覺na oldukça ba覺ml覺 bir eitim. Biz de tam olarak bu noktadan hareket ederek iverenleri mesleki eitim süreçlerinin tamam覺na dâhil ettik. Müfredat覺 birlikte güncellemeden, iletme beceri eitimlerine, öretmenlerin iba覺 ve mesleki geliim eitimlerinden istihdama kadar çok say覺da konuyu birlikte planlayarak yürüttük. Böylece ortaya önemli bir iyileme ç覺kt覺. Art覺k, iveren pasif bir ekilde bekleyerek mezunlara bakm覺yor. Tam tersine sürece kat覺larak örencilerin igücü piyasas覺n覺n gerektirdii becerileri kazanmalar覺nda aktif rol al覺yor. Bu dönemde mesleki eitim-üretim-istihdam çevrimi güçlendi. Baar覺l覺 örenciler mesleki eitimi tercih etmeye balad覺lar. Mesleki eitimde AR-GE dönemini balatt覺k ve fikri mülkiyet a覺rl覺kl覺 çal覺malar yap覺lmaya baland覺.

‘MESLEK襤 E襤T襤M襤N YOL HAR襤TASINI ÇIKARACAIZ’

ûrada mesleki eitim konusu da ayr覺nt覺l覺 tart覺覺lacak. Beklentiniz nedir?

Mesleki eitim kendi yerini bulduunda ortaöretim sisteminin de yerli yerine oturaca覺na inan覺yorum. Bu nedenle daha alaca覺m覺z çok mesafe var. Bunlar覺n urada tart覺覺lmas覺n覺 istiyoruz. Özellikle ülkemizde genç isizliinin azalt覺lmas覺nda en önemli enstrüman覺n mesleki eitim olduunu düünüyorum. Bu kapsamda mesleki eitimin yol haritas覺n覺 urada ç覺karaca覺z.

KAYNAK: M襤LL襤YET

0 Yorum:

Mesaj覺n覺z

襤aretli alanlar覺 doldurunuz *

襤lgili Haberler

  • Sal覺k
  • 11 May覺s 2021 Sal覺
VAKA SAYISI EN OK AZALAN 襤LLER AIKLANDI
  • G羹ndem
  • 21 Eyl羹l 2021 Sal覺
METEOROLOJ襤'DEN 11 襤LE UYARI