Adalet Bakanl覺覺 80 Personel Al覺m 襤lan覺

Adalet Bakanl覺覺 80 Personel Al覺m 襤lan覺


  • 22 Eyl羹l 2022 Perembe
1757 g繹r羹nt羹lenme

Adalet Bakanl覺覺 80 sözlemeli personel al覺m覺 yapacak. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlar覺nda sözlemeli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere; 657 say覺l覺 Devlet Memurlar覺 Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) f覺kras覺, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 say覺l覺 Bakanlar Kurulu Karar覺 ile yürürlüe konulan Sözlemeli Personel Çal覺t覺r覺lmas覺na 襤likin Esaslar覺n “S覺nav art覺” bal覺kl覺 Ek 2’nci maddesinin 8’inci f覺kras覺 ve Adalet Bakanl覺覺 Memur S覺nav, Atama ve Nakil Yönetmelii hükümleri dorultusunda sözlü s覺nav ile 37 psikolog, 16 Öretmen, 19 Sosyal Çal覺mac覺, 2 Veteriner, 1 Mühendis (inaat), 1 Mühendis (g覺da) ve 4 Fizyoterapist olmak üzere toplam 80 personel al覺m覺 yap覺lacakt覺r.

BAVURU ARTLARI

A) Genel artlar:

657 say覺l覺 Devlet Memurlar覺 Kanunu ve Adalet Bakanl覺覺 Memur S覺nav, Atama ve Nakil Yönetmelii gereince adaylar覺n aa覺da belirtilen artlar覺 ta覺malar覺 gerekmektedir.

a) Türk Vatanda覺 olmak,
b) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmi olsa bile; kasten ilenen bir suçtan dolay覺 bir y覺l veya daha fazla süreyle hapis cezas覺na ya da affa uram覺 olsa bile devletin güvenliine kar覺 suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin ileyiine kar覺 suçlar, zimmet, irtikâp, rüvet, h覺rs覺zl覺k, doland覺r覺c覺l覺k, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kar覺t覺rma, edimin ifas覺na fesat kar覺t覺rma, suçtan kaynaklanan malvarl覺覺 deerlerini aklama veya kaçakç覺l覺k suçlar覺ndan mahkûm olmamak,
c) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik ça覺na gelmemi bulunmak, askerlik ça覺na gelmi ise muvazzaf askerlik hizmetini yapm覺 yahut ertelenmi veya yedek s覺n覺f覺na geçirilmi olmak,
d) Güvenlik soruturmas覺 olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruturmas覺 ve ariv arat覺rmas覺 sözlü s覺nav sonucunda baar覺l覺 olan adaylar için yapt覺r覺lacakt覺r.)
e) Görevini devaml覺 yapmas覺na engel olabilecek ak覺l hastal覺覺 veya bedensel özürlü olmad覺覺n覺; a覺l覺k, körlük, topall覺k, iitme kayb覺, çehrede sabit eser, uzuv noksanl覺覺, kekemelik ve benzeri engeller bulunmad覺覺n覺; Sal覺k Bakanl覺覺na bal覺 tam teekküllü Devlet hastanelerinden alacaklar覺 sal覺k kurulu raporu ile belgelemek, (Sal覺k kurulu raporu sözlü s覺nav sonucunda baar覺l覺 olan adaylardan istenecektir.)

B) Özel artlar:

1) Psikolog pozisyonuna bavuracak adaylar için;
a) Psikoloji lisans program覺ndan mezun olmak,
b) 2020 y覺l覺 KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,


2) Öretmen pozisyonuna bavuracak adaylar için;
a) Milli Eitim Bakanl覺覺nca, Milli Eitim Bakanl覺覺na bal覺 eitim kurumlar覺na öretmen
olarak atanacaklar覺n atamalar覺na esas olan alanlar ile mezun olduklar覺 yüksek öretim
programlar覺 ve ayl覺k kar覺l覺覺 okutacaklar覺 derslere ilikin ilân tarihindeki çizelgede say覺lan
yüksek öretim program覺ndan mezun olanlardan eitim fakültesi mezunlar覺 d覺覺ndaki bölümler
için s覺n覺f öretmenlii sertifikas覺 veya pedagojik formasyon belgesi bulunmak veya alan覺 ile
ilgili ortaöretim alan öretmenlii tezsiz yüksek lisans program覺n覺 bitirmi olmak,
b) 2020 y覺l覺 KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,

3) Veteriner pozisyonuna bavuracak adaylar için;
a) Veteriner lisans program覺ndan mezun olmak,
b) 2020 y覺l覺 KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,

4) Mühendis (襤naat) pozisyonuna bavuracak adaylar için;
a) 襤naat Mühendislii lisans program覺ndan mezun olmak,
b) 2020 y覺l覺 KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak.

5) Mühendis (G覺da) pozisyonuna bavuracak adaylar için;
a) G覺da Mühendislii lisans program覺ndan mezun olmak,
b) 2020 y覺l覺 KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak.

6) Sosyal Çal覺mac覺 pozisyonuna bavuracak adaylar için;
a) Sosyal Hizmetler lisans program覺ndan mezun olmak,
b) 2020 y覺l覺 KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak.

7) Fizyoterapist pozisyonuna bavuracak adaylar için;
a) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon lisans program覺ndan mezun olmak,
b) 2020 y覺l覺 KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak.

2. BAVURU EKL襤 VE BAVURULARIN DEERLEND襤R襤LMES襤

A) Bavuru ekli ve Süresi:
a) Bavurular, 30 Eylül 2022 saat 09.00’da balay覺p, 14 Ekim 2022 saat 17.30’da sona erecektir. Adaylar bavurular覺n覺 e-Devlet üzerinden Adalet Bakanl覺覺 - Kariyer Kap覺s覺 Kamu 襤e Al覺m veya Kariyer Kap覺s覺 (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden giri yaparak, e-Devlet üzerinde bavuru tarih aral覺覺nda aktif hale gelecek olan i bavuru ekran覺n覺 kullanarak yapacaklard覺r. ahsen veya posta yoluyla yap覺lan bavurular kabul edilmeyecektir.
b) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir unvan için bavuru yapabilecektir.

Kamu Personel 襤lanlar覺 ( Telegram)

Kamu Personel 襤lanlar覺 ( Facebook)

Kamu Personel 襤lanlar覺 (Instagram)

0 Yorum:

Mesaj覺n覺z

襤aretli alanlar覺 doldurunuz *

襤lgili Haberler

  • Teknoloji
  • 20 May覺s 2021 Perembe
B襤R DEVR襤N SONU
  • Eitim
  • 15 May覺s 2021 Cumartesi
Z襤YA SELUK'TAN YOUTUBE V襤DEOSU