TRK E襤T襤M-SEN OKULLARIN AILMASI 襤LE 襤LG襤L襤 ANKET SONULARINI AIKLADI.

TRK E襤T襤M-SEN OKULLARIN AILMASI 襤LE 襤LG襤L襤 ANKET SONULARINI AIKLADI.


  • 01 Eyl羹l 2021 aramba
292 g繹r羹nt羹lenme

Türk Eitim-Sen olarak 18-22 Austos tarihleri aras覺nda Türk Eitim-Sen olarak “Okullar Aç覺l覺yor. Niçin? Nas覺l?” bal覺kl覺 bir anket çal覺mas覺 gerçekletirdik. Arat覺rmam覺z覺n amac覺 2021-2022 eitim-öretim y覺l覺nda okullar覺n aç覺lmas覺na yönelik öretmen, eitim yöneticileri ve eitim çal覺anlar覺n覺n görü ve önerilerini belirlemekti. Türk Eitim-Sen’in resmi web sitesi dahil 6 internet memur haber sitesi üzerinde yay覺nlanan anket çal覺mam覺za 43 bin 355 kii kat覺ld覺.

ANKETE KATILAN E襤T襤MC襤LER襤N YÜZDE 89’U OKULLARIN AÇILMASINDAN

(TAM ZAMANLI YÜZ YÜZE YA DA H襤BR襤T) YANA. YÜZDE 58’襤 OKULLARIN TAM ZAMANLI AÇILMASINI DESTEKL襤YOR, YÜZDE 31’襤 DE “H襤BR襤T E襤T襤M” D襤YOR.

ÖRETMENLER “UZAKTAN E襤T襤M YÜZ YÜZE E襤T襤M襤N YER襤N襤 TUTMADI” D襤YOR

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 66,8’襤 YÜZ YÜZE E襤T襤MDE DERS SÜRES襤N襤N 10 DAK襤KA AZALTILARAK 30 DAK襤KA OLMASINI 襤ST襤YOR.

KATILIMCILARIN YÜZDE 77,6’SI AI YAPTIRDIINI 襤FADE ED襤YOR.

KATILIMCILARIN YÜZDE 31’襤 AI YAPTIRMAYAN ÖRETMENLERE VE E襤T襤M ÇALIANLARINA PCR TEST襤 UYGULANMASINA KARI.

KATILIMCILARIN YÜZDE 45,3’Ü ÖRENC襤LERE DE PCR TEST襤 YAPILMASI GEREKT襤襤N襤 SÖYLÜYOR, YÜZDE 36,2’S襤 DE “ÖRENC襤LERE AI ZORUNLULUU” GELMEL襤 D襤YOR.

KATILIMCILAR MEB’襤N PANDEM襤 SÜREC襤NE YÖNEL襤K POL襤T襤KALARINI 1-5 ARASINDA GENEL OLARAK DÜÜK DÜZEYDE( ORTALAMA=2,6)  YETERL襤 BULUYOR. COV襤D BULAMASI 襤LE 襤LG襤L襤 ORTA DÜZEYDE (ORTALAMA =3,3)  KAYGILILAR.

Bugün 1 Eylül. Okul öncesi ve ilkokul 1’inci s覺n覺flar覺m覺z uyum eitimi kapsam覺nda okula bal覺yor. 6 Eylül tarihinde de 2021-2022 Eitim-Öretim y覺l覺 tüm kademeler itibariyle bal覺yor. Öncelikle yeni eitim-öretim y覺l覺n覺n hem öretmenlerimiz ve eitim çal覺anlar覺m覺z hem de örencilerimiz ve velilerimiz aç覺s覺ndan sal覺kla ve baar覺yla yürütülmesini temenni ediyorum.

Türk Eitim-Sen olarak 18-22 Austos tarihleri aras覺nda Türk Eitim-Sen olarak “Okullar Aç覺l覺yor. Niçin? Nas覺l?” bal覺kl覺 bir anket çal覺mas覺 gerçekletirdik. Arat覺rmam覺z覺n amac覺 2021-2022 eitim-öretim y覺l覺nda okullar覺n aç覺lmas覺na yönelik öretmen, eitim yöneticileri ve eitim çal覺anlar覺n覺n görü ve önerilerini belirlemekti. Türk Eitim-Sen’in resmi web sitesi dahil 6 internet memur haber sitesi üzerinde yay覺nlanan anket çal覺mam覺za 43 bin 355 kii kat覺ld覺.

A.Okullar覺n Aç覺lmas覺na 襤likin Bulgular

Kat覺l覺mc覺lar覺n %58’i okullar覺n tam zamanl覺 aç覺lmas覺n覺 desteklerken, %31’i hibrit modelin devam etmesi (belirli günlerde belirli kademeler için aç覺lmal覺) gerektii görüünde. Okullar覺n hiçbir ekilde aç覺lmamas覺, uzaktan eitimin devam etmesi gerektii görüünü savunanlar覺n oran覺 ise % 11.

Okullar覺n tam zamanl覺 aç覺lmas覺n覺 en çok Karadeniz bölgesinde görev yapan öretmenler isterken (tam zamanl覺 aç覺lmal覺 %60), aç覺lmamas覺n覺 en çok Dou Anadolu bölgesinde görev yapan öretmenler (hay覺r, aç覺lmamal覺 %14,8), hibrit modelle devam edilmesini ise en çok Marmara bölgesinde görev yapan öretmenler (hibrit model devam etmeli %33,1)  istemektedir.

Okullar覺n aç覺lmas覺 gerektiini düünen kat覺l覺mc覺lar en çok online eitimin yüz yüze eitim yerini tutmad覺覺n覺 (%73,9), eitimde f覺rsat ve imkân eitsizliinin (%70,6) ve örenme eksikliklerinin çok fazla artt覺覺n覺 (%69,5), online eitim süreçlerinde dikkat ve motivasyon eksiklii olduunu (%59,3) ifade etmi ve bundan dolay覺 okullar覺n aç覺lmas覺 gerektiini belirtmilerdir. Dou Anadolu bölgesinde görev yapan ve okullar覺n aç覺lmas覺 gerektiini ifade eden öretmenler en çok örenme eksikliklerinin fazla olmas覺ndan dolay覺 okullar覺n aç覺lmas覺n覺 isterken, dier tüm bölgelerde görev yapan öretmenler online eitimin yüz yüze eitim yerini tutmamas覺n覺 ön plana ç覺karm覺lard覺r.

Okullar覺n aç覺lmamas覺 gerektiini düünen kat覺l覺mc覺lar en çok; örencilerin sosyal mesafeyi koruyamayaca覺, okullarda önlemlerin yeterli olmad覺覺, a覺 olunsa bile bula riskinin çok fazla olduu ve aktif ta覺y覺c覺 örencilerden virüs bulaaca覺n覺 ifade etmitir. En az belirtilen sebeplerde ise okullarda yeterli personelin olmad覺覺, sürekli maske ile ders anlatman覺n zor olaca覺 ve pandemi bitmeden aç覺lmamas覺 gerektii ifade edilmitir.

Örenme Süreçlerine 襤likin Bulgular

Kat覺l覺mc覺lar覺n %50,1’i okullar覺n tamamen yüz yüze veya hibrit eitimde en çok derslerin tamam覺n覺n olmas覺 gerektiini ifade etmilerdir. Daha sonra s覺ras覺yla en çok %39,9’u temel derslerin olmas覺 gerektiini, %38,4’ü ise örenme eksiklikleri ve kay覺plar覺 tespit edilip buna uygun ders içerikleri oluturulmal覺 eklinde görü belirtmilerdir.

Y覺l içinde online eitimin devam etmesi durumunda ölçme ve deerlendirmenin nas覺l olmas覺 gerektii konusunda kat覺l覺mc覺lar en çok yüz yüze olmas覺 gerektii (%58,9), daha sonra s覺ras覺yla en çok performansa dayal覺 (%26,3), s覺nav olmamal覺 ve not verilmemeli (%21,2), sadece ödev verilerek ölçme deerlendirme yap覺lmal覺 (%12) eklinde görü belirtmilerdir.

Kat覺l覺mc覺lar覺n %24,6’s覺 yüz yüze eitimde bir ders süresinin 40 dakika olmas覺 gerektiini ifade ederken, %66,8’i ise 30 dakika, %6,3’ü 20 dakika olmas覺 gerektiini belirtmitir. Bu soruya fikrim yok cevab覺 verenlerin oran覺 %2,3’tür. Buna göre ankete kat覺lanlar覺n büyük bölümü yüz yüze bir ders süresinin 10 dakika azalt覺larak 30 dakikaya düürülmesini istiyor.

Pandemi ile Mücadelede Yeterlilie 襤likin Görüler

Kat覺l覺mc覺lar, Milli Eitim Bakanl覺覺n覺n pandemi sürecine yönelik politikalar覺n覺 1-5 aras覺nda genel olarak düük düzeyde (ortalama=2,6) yeterli bulmaktad覺rlar. Kat覺l覺mc覺lar okullar覺n覺n pandemi önlemleri aç覺s覺ndan 1-5 aras覺nda yüksek düzeyde (ortalama=3,5) yeterli olduunu ifade etmilerdir. Kat覺l覺mc覺lar覺n okullar覺n aç覺lmas覺 durumunda kendilerine Covid bulamas覺 ile ilgili orta düzeyde (ortalama=3,3) kayg覺l覺 olduklar覺 ortaya ç覺km覺t覺r.

Kat覺l覺mc覺lar pandemi önlemleri aç覺s覺ndan en çok örenci say覺lar覺n覺 (%63,7) sorun olarak görmektedirler. Daha sonra s覺ras覺yla en çok; pandemi önlemleri konusunda bilinç düzeyini (%49,5), s覺n覺f, tuvalet, öretmenler odas覺 gibi yerlerde mesafenin olmay覺覺n覺 (%48,9),  personel say覺s覺n覺n yetersizliini (%43,9), tuvaletlerin temizliini (%35,9), hijyen ürünlerinin yetersizliini (%31,1) sorun olarak görmektedirler.

Kat覺l覺mc覺lar覺n %72,5’i öretmenlere, örencilere ve ailelere yönelik pandemi önlemleri konusunda eitim programlar覺n覺n düzenlenmesi gerektiini ifade etmilerdir.

A覺 ve PCR testine 襤likin Tutum ve Görülere 襤likin Bulgular

Kat覺l覺mc覺lar覺n %79,9’u covid geçirmediini, %20,1’i geçirdiini ifade etmitir. %22,5’i a覺 olmad覺覺n覺 belirtirken; % 8’i tek doz olduunu, %58,3’ü iki doz olduunu, % 11,3’ü de 3 doz olduunu ifade etmitir. Yani öretmenlerin %77,6’s覺 a覺land覺覺n覺 belirtmitir.

A覺 olmad覺覺n覺 belirten kat覺l覺mc覺lar en çok; a覺 olmay覺 istemediini (%54,3), daha sonra s覺ras覺yla en çok a覺n覺n faydal覺 olmad覺覺n覺 (%53,7), a覺n覺n daha zararl覺 olduunu (%51,1),  sal覺k politikalar覺na güvenmediini (%48,9), yerli a覺y覺 beklediini (%18,8)  ifade etmitir.

Kat覺l覺mc覺lar覺n %61’i a覺lanmayan öretmenler ve eitim çal覺anlar覺ndan PCR testi istenmesi gerektiini ifade etmitir. Bu soruya % 30,9’u hay覺r cevab覺 verirken, % 8,1’i fikri olmad覺覺n覺 ifade etmitir.

PCR testi yap覺lmas覺n覺 isteyenlerin %45,2’si PCR testinin haftada bir, %24’ü iki günde bir, % 19,4’ü üç günde bir, %6,8’i ayda bir yap覺lmas覺 gerektiini ifade ederken, % 4,6’s覺 fikrim yok cevab覺 vermitir.

Ankete kat覺lanlar覺n %45,3’ü örencilere de PCR testi uygulanmas覺 gerektii görüünde. Bu soruya hay覺r cevab覺 verenlerin oran覺 %42,5, fikrim yok cevab覺 verenlerin oran覺 ise %12,2’dir.

Örencilere PCR testi uygulanmas覺 gerektiini düünenlerin %51,6’s覺 testin haftada bir, %21,3’ü iki günde bir, %16’s覺 üç günde bir, % 8,3’ü ayda bir uygulanmas覺 gerektii görüünde. Fikrim yok cevab覺 verenlerin oran覺 ise % 2,8.

Kat覺l覺mc覺lar覺n % 36,2’si örencilere a覺 zorunluluu getirilmesini isterken, % 48,7’si a覺 zorunluluunun getirilmesini istemiyor. Fikrim yok cevab覺 verenlerin oran覺 % 15,1.

“12 ya覺ndan büyük örenciler a覺lanmal覺 m覺?” sorusuna kat覺l覺mc覺lar覺n %47,9’u evet derken, %35,8’i hay覺r demitir. Fikrim yok cevab覺 verenlerin oran覺 yüzde 16,3’tür. “A覺lama ya覺 gelen çocuunuza a覺 yapt覺r覺r m覺s覺n覺z?” sorusuna kat覺l覺mc覺lar覺n %49,2’si evet yan覺t覺n覺 verirken, %37,5’i hay覺r yan覺t覺n覺 vermitir. Fikrim yok cevab覺 verenler %13,3.

 

Pandemi Dönemi Eitim Uygulamalar覺na Yönelik Öneriler

Ankete kat覺lanlara yüz yüze eitime yönelik al覺nmas覺 gereken tedbirleri de sorduk. Bu tedbirleri Yönetimsel, Programlarla, Bilinçlendirmeyle, Planlamayla, Personelle, Okullar覺n 襤htiyaçlar覺yla ve A覺yla ilgili öneriler olmak üzere 7 bal覺k alt覺nda toplad覺k. Buna göre;

Yönetimsel Öneriler: 1.Tutarl覺l覺k olmal覺/ kararlar anl覺k al覺nmamal覺/ sürekli deitirilmemeli 2.effafl覺k olmal覺 3.Sürekli bilgilendirilmeye ihtiyaç var 4.Bilgilendirmeler okul bazl覺 olmal覺 (Hem eitim çal覺anlar覺, hem örenci hem veli hem de dier paydalar boyutunda o okuldaki a覺lanma durumu/covid geçirme durumu vb. durumlar) 5.Tedbirler s覺k覺 uygulanmal覺/ taviz verilmemeli 6.Bilim kurulu yan覺nda eitim uygulama kurullar覺 oluturulmal覺.

Programlarla ilgili öneriler: 1.Programlar seyreltilmeli 2.Gereksiz kazan覺mlar belirlenmeli 3.Kriz pedagojisi oluturulmal覺.

Bilinçlendirmeyle ilgili öneriler: 1.Bütün paydalar覺n bilinç ve fark覺ndal覺k düzeyleri art覺r覺lmal覺 2.Beslenme konusunda (ba覺覺kl覺k güçlendirme vb. amaçlarla) fark覺ndal覺k oluturulmal覺 3.Düzenli ve sal覺kl覺 beslenme tevik edilmeli 4.Spor ve egzersiz programlar覺 yap覺lmal覺, tevik edilmeli 5.Rehberler haz覺rlanmal覺 6.Personel eitilmeli.

Planlamayla ilgili öneriler: 1.Planlamay覺 her il ayr覺 yapmal覺 2.Planlamalar her okul için ayr覺 olmal覺 3.Okul giri ç覺k覺lar覺, teneffüsler ayn覺 anda olmamal覺 4.Dersi veren öretmen teneffüste de s覺n覺f覺yla teneffüs yapmal覺, kontrollü bir ortam salanmal覺 5.Akademik ve kültürel derslerin zamanlar覺 farkl覺 olmal覺 (beden eitimi- matematik gibi) 6.Örenci say覺lar覺 azalt覺lmal覺 7.Pansiyonlarda çok s覺k覺 tedbirler uygulanmal覺 8.Gerekiyorsa ikili eitim olmal覺 9.Toplu sosyal etkinlikler yap覺lmamal覺 10.Sosyal mesafeye uyulmas覺 için daha s覺k覺 tedbirler planlanmal覺 11.Veliler dahil, çal覺anlar hariç kimse okula al覺nmamal覺 12.Okullarda HES kodu uygulamas覺 aktif, etkin ve kati bir ekle getirilmeli

Personelle ilgili öneriler: 1.Öretmen say覺s覺 art覺rt覺lmal覺 2.Yard覺mc覺 personel ihtiyaçlar覺 kar覺lanmal覺.

Okullar覺n ihtiyaçlar覺 ile ilgili öneriler: 1.Temizlik ve hijyen ihtiyaçlar覺 tam anlam覺yla, eksiksiz biçimde kar覺lanmal覺 2.Lavabolara otomatik musluklar tak覺lmal覺 3.Ortak alanlara hava temizleyiciler koyulabilir.

A覺yla ilgili öneriler: Öretmenler, veliler eksiksiz biçimde a覺 olmal覺.

Öte yandan;

Arat覺rmaya kat覺lanlar覺n %79,2’si öretmen, %11,2’si eitim yöneticisi (okul müdürü, müdür yard覺mc覺s覺, müdür bayard覺mc覺s覺 vb.), %8,1’i eitim çal覺an覺, %1,5’i de müfetti olarak görev yapmaktad覺r.

Ankete %27,5’i Marmara Bölgesi, %17,7’si 襤ç Anadolu Bölgesi, % 16,6’s覺 Akdeniz Bölgesi, %14,2’si Karadeniz Bölgesi, % 12,6’s覺 Ege Bölgesi, %6’s覺 Güneydou Anadolu Bölgesi, %5,4’ü Dou Anadolu Bölgesinden kat覺l覺m gösterilmitir.

Kat覺l覺mc覺lar覺n %31,5’i lisede, % 29,4’ü ortaokulda, % 26,4’ü ilkokulda, %5’i okul öncesinde görev yaparken; %7,6’s覺 okulda çal覺mad覺覺n覺 belirtmitir.

Genel Bakan Talip Geylan: Anket sonuçlar覺, okullar覺n aç覺lma aamas覺nda eitime önemli bir projeksiyon tutmaktad覺r. Bu noktada eitimcilerin de okullar覺n tam zamanl覺 aç覺lmas覺na yönelik ciddi talebi bulunduunu görüyoruz. Bu durum, eitimde daha fazla örenme kayb覺n覺n ve eksikliinin yaanmamas覺 ve telafilerin yap覺lmas覺 aç覺s覺ndan büyük önem kazanmaktad覺r. Ayr覺ca ankete kat覺lan eitimcilerin yüzde 77,6’s覺n覺n a覺land覺覺n覺 belirtmesi önemli bir husustur. Eitimcilerimiz yüz yüze eitime bu noktada haz覺rd覺r.

Öte yandan PCR testi ile ilgili bir zorunluluk olmamas覺 gerektiini en batan beri dile getiriyoruz. A覺 olanlar覺n dahi covid olduunu göz önüne ald覺覺m覺zda a覺 olmayan eitimcilere PCR testi zorunluluu anlams覺z bir uygulamad覺r. Tabi unu da belirtelim ki; ankette kat覺l覺mc覺lar覺n yüzde 61’i eitim çal覺anlar覺na getirilen PCR testi zorunluluunu desteklerken, yüzde 45,3’ü örencilere de bu testin uygulanmas覺 gerektii görüünde.

Ankete kat覺lanlar覺n yüzde 36,2’si örencilere de a覺 zorunluluu getirilmesini isterken, yüzde 47,9’u 12 ya覺ndan büyük örencilerin a覺lanmas覺 gerektii görüünde. Ayr覺ca ankete kat覺lanlar覺n büyük bölümünün yüz yüze ders sürelerinin 10 dakika azalt覺larak 30 dakikaya düürülmesini istemesini de Milli Eitim Bakanl覺覺 dikkate almal覺d覺r.

6 Eylül’e say覺l覺 günler kala okullarda u önlemler de mutlaka al覺nmal覺d覺r: Salg覺n koullar覺n覺n gerektirdii tedbirleri almak için okullar覺m覺za ek bütçe tahsis edilmeli, teneffüs süreleri uzat覺lmal覺, s覺n覺flar s覺kl覺kla havaland覺r覺lmal覺, ders süreleri uzaktan eitimde olduu gibi 30 dakika olarak ayarlanmal覺d覺r. Maske bata olmak üzere covid tedbirlerinin gerektirdii malzemeler yeterli say覺da temin edilmelidir. Örenci say覺s覺 çok olan okullara daha az örenci say覺s覺na sahip olan ve fiziki imkânlar覺 müsait olan okullar覺n s覺n覺flar覺 tahsis edilmelidir. Her eitim bölgesine mobil sal覺k ekibi tahsis edilerek hem okullar覺m覺zda sal覺k tedbirlerinin al覺nmas覺 salanmal覺 hem de örencilerin covid-19 takipleri yap覺lmal覺d覺r. Bu tedbirler salg覺n覺n yay覺l覺m覺n覺 önlemek ve okullar覺n tam zamanl覺 yüz yüz yüze eitimi sürdürmesi aç覺s覺ndan çok önemlidir.

Kamuoyuna sayg覺yla duyurulur.

0 Yorum:

Mesaj覺n覺z

襤aretli alanlar覺 doldurunuz *

襤lgili Haberler

  • Spor
  • 31 Austos 2021 Sal覺
MOSTAFA MOHAMED FRANSA YOLCUSU