SALGIN DNEM襤NDE OKULLARDA ALINMASI GEREKEN NLEMLER

SALGIN DNEM襤NDE OKULLARDA ALINMASI GEREKEN NLEMLER


  • 25 Austos 2021 aramba
231 g繹r羹nt羹lenme

Millî Eitim ve Sal覺k Bakanl覺覺 i birliinde haz覺rlanan "Kovid-19 Salg覺n覺nda Okullarda Al覺nmas覺 Gereken Önlemler Rehberi" il millî eitim müdürlüklerine gönderildi.

Millî Eitim ve Sal覺k Bakanl覺覺 yetkilileri bir araya gelerek "Kovid-19 Salg覺n覺nda Okullarda Al覺nmas覺 Gereken Önlemler Rehberi"ni haz覺rlad覺. 

襤l millî eitim müdürlüklerine gönderilen rehberde öretmenler, eitim personeli, kantin çal覺anlar覺 ve örenci servisi personelinin tam doz a覺lar覺n覺n yap覺lm覺 olmas覺 önerildi.

Rehbere göre, örencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan a覺 olmam覺 öretmen ve okul çal覺anlar覺ndan haftada iki kez PCR testi istenecek.

Örencilerle ayn覺 ev içerisinde yaayan kiilerin de tam doz a覺lar覺n覺 yapt覺rm覺 olmalar覺 önerilecek.

Tüm okullarda örenci, öretmen ve personelin ihtiyac覺 olmas覺 hâlinde kullanabilmeleri için yeterli say覺da maske Millî Eitim Bakanl覺覺nca temin edilecek.

Okul içerisinde, ortak alanlarda, s覺n覺flarda, öretmen odalar覺nda maske at覺k kutular覺n覺n bulundurulmas覺 ve günlük olarak boalt覺lmalar覺 salanacak. 

Örenci ve personelin hasta, temasl覺 veya risklilik durumlar覺 Millî Eitim Bakanl覺覺 ile Sal覺k Bakanl覺覺 aras覺ndaki veri entegrasyonu yolu ile izlenecek ve okullara gerekli bildirim yap覺lacak. 

Seminer haftas覺nda öretmenlere enfeksiyon kontrolü ve okula giri koullar覺n覺 içeren eitim verilecek ve okul yönetimince belirlenecek görevli taraf覺ndan bu program覺n uygulanmas覺 ve al覺nacak önlemlerin takibi yap覺lacak.

Millî Eitim Bakanl覺覺na bal覺 okullardaki tüm örenciler okula maske ile gelecek ancak geliimsel sorunu olan veya maske takmakta zorlanan çocuklar için istisna olabilecek.

Maskenin çocuklar için uygun boyutta olmas覺 salanacak. 

Maskelerin nemlenmesi durumunda deitirilmesi için okul içerisinde yedek maske bulunmas覺 salanacak.

Maske takamayan örencilerin, geliimsel sorunlar覺 veya t覺bbi nedenlerle (doktor raporu ile kay覺t alt覺na al覺nm覺 olan) maske takamayan çocuklar覺n da mümkün ise yüz koruyucu kullan覺m覺 salanacak. 

Çok yak覺n temas覺n gerektii durumlarda maske ile birlikte yüz koruyucu kullan覺lmas覺 önerilecek. 

Öretmenler, a覺lanma durumundan ba覺ms覺z olarak okul bahçesine girilerinden itibaren okulda bulunduklar覺 süre boyunca sürekli maske takacak. 

Farkl覺 s覺n覺flarda ders vermeleri durumunda öretmenlerin ders aras覺nda maskelerini deitirmeleri önerilecek.

Öretmen odalar覺 ve dier ortak alanlarda bulunan kiilerin, a覺lananlar da dâhil olmak üzere, sürekli maske takmalar覺 salanacak. 

Yiyecek içecek tüketiminin mümkün olduu kadar ayr覺 zamanlarda ve mümkün olan en k覺sa sürede gerçekletirilmesine özen gösterilecek. 

Dier görevliler; 

Okulda bulunulan süre boyunca ve her ortamda a覺lanma durumundan ba覺ms覺z olarak sürekli maske takacak. 

Maskenin nemlenmesi durumunda yeni bir maske kullan覺lacak. 

Salg覺n döneminde veli ve ziyaretçilerin mümkün olduu kadar bahçe de dâhil olmak üzere okula girilerine izin verilmeyecek. Okula giriin zorunlu olduu durumlarda ziyaretçilerin HES kodu sorgulamas覺nda "Risksiz" olduundan emin olunacak ve en d覺 noktadan itibaren maske takmalar覺 salanacak. 

 

S覺n覺flar覺n havaland覺r覺lmas覺

Ders s覺ras覺nda s覺n覺f pencereleri, örenciler aç覺s覺ndan düme ve çarpma gibi risk yaratmayacak ekilde önlemler al覺narak mümkün olduunca aç覺k tutulacak ve doal havaland覺rma salanacak.

Teneffüslerde mümkün olduu kadar tüm örencilerin aç覺k alana ç覺kmalar覺, s覺n覺f pencerelerinin ve kap覺s覺n覺n tamamen aç覺larak hava ak覺m覺 yaratacak ekilde en az 10 dakika süre ile havalanmas覺 salanacak.

Okulun ortak kapal覺 alanlar覺ndaki pencerelerin sürekli aç覺k kalmas覺 veya mümkün olduu kadar havaland覺r覺lmas覺 salanacak. 

Merkezi havaland覺rma sistemleri bulunan binalar için; havaland覺rma mümkünse tamamen temiz hava sirkülasyonunu salayacak ekilde düzenlenecek. 

Havaland覺rma sistemlerinin bak覺m覺 ve filtre deiimleri zaman覺nda yap覺lacak.

Havaland覺rma mümkün olan en düük h覺zla çal覺t覺r覺lacak. 

Havaland覺rma sistemi çal覺覺yor bile olsa pencereleri aç覺labilen alanlarda doal havaland覺rma tercih edilecek. 

 

Mesafe kurallar覺n覺n uygulanmas覺

Okul bahçesinde ve çevresinde örencilerin, öretmenlerin, dier çal覺anlar覺n kalabal覺k gruplar oluturmas覺 önlenecek.

Teneffüs saatleri, kalabal覺k olumamas覺 için okulun fiziksel kapasitesi ve örenci mevcudu dikkate al覺narak farkl覺 zamanlara gelecek ekilde ayarlanacak.

Okula giri, ç覺k覺 ve teneffüslerde sosyal mesafenin korunmas覺 için gerekli düzenlemeler yap覺lacak. Okul bahçesinde örenciler aras覺nda sosyal mesafe olmas覺na özen gösterilecek.

Kapal覺 alanlar覺nda farkl覺 s覺n覺f örencilerinin bir araya gelmesini en aza indirecek ekilde planlanma yap覺lacak. Okul giri ve ç覺k覺 saatleri deitirilemiyorsa ders balang覺ç zamanlar覺 ve ders aralar覺 farkl覺 s覺n覺f örencilerinin bir araya gelmesini en aza indirecek ekilde planlanacak.  

S覺n覺f içerisinde örencilerin oturma düzeni yüzleri ayn覺 yöne dönük olacak ekilde yap覺land覺r覺lacak.

Örenciler aras覺ndaki mesafenin belirlenmesinde okuldaki derslik ve örenci say覺s覺na dikkat edilerek okul yönetimi taraf覺ndan sosyal mesafeye uygun düzenleme yap覺lacak.

Vaka h覺z覺n覺n ve bula riskinin yüksek olduu ya da vaka say覺s覺nda ani yükselme görülen bölgelerde il ve ilçe sal覺k müdürlükleri koordinasyonunda gerekli tedbirler al覺nacak. 

Tükürük ve sekresyon ç覺k覺覺na neden olabilecek ark覺 söyleme gibi yüksek sesle yap覺lan egzersizler mutlaka aç覺k alanda ve örencilerin aras覺nda tercihen en az 2 metre mesafe b覺rak覺larak yap覺lacak.

Örenciler evlerinde veya okul d覺覺nda egzersiz yapmaya özendirilecek.

Beslenme saatleri okulun fiziki kapasitesi göz önüne al覺narak mümkün olduunca farkl覺 zamanlara yay覺lacak. Yemeklerin mümkünse s覺n覺f d覺覺nda, aç覺k alanda ya da tavan覺 yüksek ve geni, havaland覺r覺labilir mekânlarda yenilmesi salanacak. Maskeler, sadece s覺v覺 al覺m覺 veya beslenme s覺ras覺nda ç覺kart覺lacak. 

Ders süreleri, s覺n覺f覺n fiziksel boyutu ve örenci say覺s覺 dikkate al覺narak 40 dakikay覺 amayacak ekilde planlanacak. 

Okulun rutin temizlii s覺klat覺r覺lacak. 

Çocuklar覺n, öretmenlerin ve dier okul çal覺anlar覺n覺n el hijyeni için su ve sabun ile el y覺kama olanaklar覺 salanacak ve ortak alanlara uygun say覺da el antiseptikleri konulacak.

Okulun balang覺c覺nda velilere olas覺 hastal覺k durumunda bilgi paylaabilmeleri için "Bilgilendirme Formu" verilecek.

K覺lavuza ulamak için t覺klay覺n覺z.

0 Yorum:

Mesaj覺n覺z

襤aretli alanlar覺 doldurunuz *

襤lgili Haberler

  • Sal覺k
  • 15 Temmuz 2021 Perembe
15 TEMMUZ VAKA TABLOSU
  • Eitim
  • 02 Haziran 2021 aramba
Z襤YA SELUK CANLI YAYIN KONUU OLACAK