SPK 40 PERSONEL ALACAK SON BAVURU 11 MAYIS

SPK 40 PERSONEL ALACAK SON BAVURU 11 MAYIS


  • 02 May覺s 2021 Pazar
417 g繹r羹nt羹lenme

Sermaye Piyasas覺 Kurulu'nun (SPK), 襤stanbul Temsilciliinde görevlendirilmek üzere personel al覺m覺 duyurusu yap覺ld覺.

 Genel 襤dare Hizmetleri s覺n覺f覺nda bulunan 8. derece kadrolu 30 adete kadar Uzman Yard覺mc覺s覺 ve Avukatl覺k Hizmetleri s覺n覺f覺nda bulunan 8. derece kadrolu 10 adete kadar Uzman Hukukçu Yard覺mc覺s覺 kadrosuna baar覺 durumlar覺 dikkate al覺narak yeter say覺da aday personel seçimi için giri s覺nav覺 yap覺lacakt覺r.

SERMAYE P襤YASASI KURULU MESLEK PERSONEL YARDIMCILII G襤R襤 SINAVI

SINAVA KATILMA KOULLARI

1 - 657 say覺l覺 Devlet Memurlar覺 Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel artlar覺 ta覺mak,

2 - 30 adet Uzman Yard覺mc覺s覺 kadrosu için;

- ÖSYM taraf覺ndan 2019 veya 2020 y覺llar覺nda yap覺lan Kamu Personel Seçme S覺nav覺nda (KPSS), KPSSP1, KPSSP2, KPSSP3, KPSSP17, KPSSP18, KPSSP23, KPSSP25, KPSSP26, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP44, KPSSP45, KPSSP46, KPSSP47 ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden 75 (Yetmibe) ve üzerinde olmak kayd覺yla bavuruda bulunanlardan en yüksek puanl覺 600 kii içerisinde bulunmak (Eit puan alm覺 olmalar覺 nedeniyle 600 üncü s覺radaki aday say覺s覺n覺n birden fazla olmas覺 halinde bu adaylar覺n tümü s覺nava çar覺lacakt覺r.),

- Siyasal Bilgiler, 襤ktisadi ve 襤dari Bilimler, 襤ktisat, 襤letme, 襤letme ve Ekonomi, 襤letme ve Yönetim Bilimleri, Hukuk, Fen, Fen-Edebiyat, Mühendislik, Ticari Bilimler, 襤ktisadi, 襤dari ve Sosyal Bilimler, Uygulamal覺 Bilimler, Yönetim Bilimleri Fakültelerinin ve 4 y覺ll覺k eitim veren Bankac覺l覺k ve Sigortac覺l覺k, Turizm 襤letmecilii ve Biliim Bilimleri, Uygulamal覺 Bilimler, Uygulamal覺 Teknoloji ve 襤letmecilik, Uygulamal覺 Yabanc覺 Diller Yüksekokullar覺n覺n bölümleri olan Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, Bankac覺l覺k, Bankac覺l覺k ve Finans, Bankac覺l覺k ve Finansman, Bankac覺l覺k ve Sigortac覺l覺k, Çal覺ma Ekonomisi ve Endüstri 襤likileri, Ekonometri, Ekonomi/襤ktisat, Ekonomi ve Finans, Endüstri Mühendislii, Endüstri Sistemleri Mühendislii, Hukuk, 襤ktisat, 襤statistik, 襤statistik ve Bilgisayar Bilimleri, 襤letme, 襤letme Yönetimi, 襤letme Bilgi Yönetimi, 襤letme Enformatii, 襤letme Mühendislii, 襤letme-Ekonomi, Kamu Yönetimi, Küresel ve Uluslararas覺 襤likiler, Maliye, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman Öretmenlii, Pazarlama, Sermaye Piyasas覺, Sermaye Piyasas覺 Denetim ve Derecelendirme, Sigortac覺l覺k, Sigortac覺l覺k ve Risk Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararas覺 襤likiler, Uluslararas覺 襤likiler, Uluslararas覺 Ticaret ve Finansman, Uluslararas覺 Finans, Uluslararas覺 襤likiler ve Avrupa Birlii, Uluslararas覺 襤letme, Uluslararas覺 襤letme Yönetimi, Uluslararas覺 襤letmecilik, Uluslararas覺 Ticaret, Uluslararas覺 Ticaret ve 襤letmecilik, Uluslararas覺 Ticaret ve Pazarlama, Yönetim Biliim Sistemleri, Aktüerya ve Risk Yönetimi, Endüstri ve Sistem Mühendislii, Finansal Ekonometri, Gayrimenkul Gelitirme ve Yönetimi, Gayrimenkul ve Varl覺k Deerleme, Gayrimenkul ve Varl覺k Deerlendirme, Giriimcilik, 襤slam Ekonomisi ve Finans, Küresel Siyaset ve Uluslararas覺 襤likiler, Sermaye Piyasalar覺 ve Portföy Yönetimi, Sigortac覺l覺k ve Aktüerya Bilimleri, Sigortac覺l覺k ve Sosyal Güvenlik, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Uluslararas覺 Finans ve Bankac覺l覺k, Uluslararas覺 Giriimcilik, Uluslararas覺 襤letmecilik ve Ticaret, Uluslararas覺 Ticaret ve Finans, Yönetim Bilimleri bölümlerinden veya yukar覺da say覺lanlara denk olduu yetkili makamlarca kabul edilen yabanc覺 fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

3 - 10 adet Uzman Hukukçu Yard覺mc覺s覺 kadrosu için;

- ÖSYM taraf覺ndan 2019 veya 2020 y覺llar覺nda yap覺lan Kamu Personel Seçme S覺nav覺nda (KPSS), KPSSP1, KPSSP2, KPSSP3, KPSSP4, KPSSP8, KPSSP9 ve KPSSP11 puan türlerinin herhangi birinden 75 (Yetmibe) ve üzerinde olmak kayd覺yla bavuruda bulunanlardan en yüksek puanl覺 200 kii içerisinde bulunmak (Eit puan alm覺 olmalar覺 nedeniyle 200 üncü s覺radaki aday say覺s覺n覺n birden fazla olmas覺 halinde bu adaylar覺n tümü s覺nava çar覺lacakt覺r.),

- Hukuk fakülteleri veya bunlara denk olduu yetkili makamlarca kabul edilen yabanc覺 fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak ve avukatl覺k staj覺n覺 tamamlam覺 bulunmak veya en geç sözlü s覺nav tarihinden 1 hafta önce staj bitim belgesini Kurula verebilmek (staj bitim belgesini söz konusu süre içerisinde getirmeyenler sözlü s覺nava al覺nmazlar),

4 - 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 35 ya覺n覺 doldurmam覺 olmak,

5 - Sermaye Piyasas覺 Kanunu ve dier mali yasalara göre suç say覺lan bir eylem dolay覺s覺yla aleyhine verilmi bir hüküm bulunmamak,

6 - Giri ilemleri dolay覺s覺yla gerçee ayk覺r覺 bilgi ve belgeler vermemek, beyanda bulunmamak.

G襤R襤 SINAVI TAR襤H襤 VE YER襤

Giri s覺nav覺, yaz覺l覺 ve sözlü olmak üzere iki aamal覺d覺r. Giri s覺nav覺n覺n yaz覺l覺 aamas覺, iki gün süreyle sabah ve öleden sonralar覺 Uzman Yard覺mc覺l覺覺 s覺nav覺 için alt覺, Uzman Hukukçu Yard覺mc覺l覺覺 s覺nav覺 için be ayr覺 oturum eklinde yap覺lacakt覺r.

Giri s覺nav覺n覺n yaz覺l覺 aamas覺 襤stanbul ve Ankara'da gerçekletirilecek olup, adaylar bavuru s覺ras覺nda hangi ehirde s覺nava girmek istediklerini belirteceklerdir.

Yaz覺l覺 ve sözlü s覺nav覺n yap覺laca覺 yer ve tarihleri Kurulun resmi internet sitesinden (www.spk.gov.tr) duyurulacakt覺r. Adaylara ayr覺ca bir tebligat yap覺lmayacakt覺r.

BAVURU EKL襤

S覺nav bavurular覺n覺n 27.04.2021 - 11.05.2021 tarihleri aras覺nda Kurulumuz resmi internet adresinden (www.spk.gov.tr) ula覺labilecek "Bavuru Formu"nun çevrimiçi olarak doldurulmas覺 suretiyle yap覺lmas覺, formun doldurulmas覺n覺 müteakip sistem üzerinden ç覺kt覺s覺n覺n al覺narak örenim belgesinin fotokopisi ile birlikte en geç 18.05.2021 tarihi saat 16:00'a kadar elden veya posta yoluyla Kurulun Ankara merkez adresine gönderilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dahil 18.05.2021 tarihi saat 16:00'dan sonra Kurul kay覺tlar覺na giren bavurular dikkate al覺nmayacakt覺r.

BAVURULARIN DEERLEND襤R襤LMES襤 VE SINAVA ÇARI

Kurula yap覺lan bavurular, S覺nav Komisyonunca deerlendirildikten sonra yar覺ma s覺nav覺na kat覺labileceklerin isimleri ile s覺nav balama saati, Kurulun www.spk.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir. Yar覺ma s覺nav覺na kabul edilecek adaylara Kurul yaz覺l覺, e-posta veya telefonla ayr覺ca bildirim yapmakla mükellef deildir. Adaylar, "S覺nava Giri Belgeleri"ni Kurulca duyurulacak tarihler aras覺nda Kurulumuz resmi internet sayfas覺ndan alabilirler.

Kurulca daha önce aç覺lan s覺navlara iki kez girip de baar覺 salayamayanlar üçüncü bir s覺nava al覺nmazlar.

S覺nava kat覺labilecei tespit edilmi olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra s覺nava kat覺lma artlar覺n覺 ta覺mad覺覺 halde gerçee ayk覺r覺 bilgi verdii veya herhangi bir ekilde gerçei saklad覺覺 belirlenenler yar覺ma s覺nav覺na al覺nmazlar. Bunlardan s覺nava girmi olanlar覺n s覺navlar覺 geçersiz say覺l覺r ve atamalar覺 yap覺lmaz, atamalar覺 yap覺lm覺 ise iptal edilir. Bu kiiler, hiçbir hak talep edemezler ve haklar覺nda Cumhuriyet Basavc覺l覺覺na suç duyurusunda bulunulur.

SINAVIN EKL襤 VE KONULARI

Giri s覺nav覺, yaz覺l覺 ve sözlü olmak üzere iki aamal覺d覺r.

Yaz覺l覺 mesleki s覺nav aa覺daki gruplara giren konulardan yap覺lacakt覺r:

a) 30 adet Uzman Yard覺mc覺s覺 kadrosu için;

A) 襤ktisat: Makro ve Mikro 襤ktisat, Para, Banka, D覺 Ticaret, Planlama, 襤letme 襤ktisad覺.

B) Hukuk: Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, 襤cra ve 襤flas Hukuku, Ceza Hukukunun Genel Esaslar覺.

C) Maliye: Kamu Gelirleri, Kamu Harcamalar覺, Bütçe, Kamu Kredisi, Maliye Politikas覺.

D) Muhasebe: Genel Muhasebe, Mali Tahlil.

E) Genel Matematik, 襤statistik ve Ticari Hesap: Genel Bilgiler.

F) Yabanc覺 Dil: 襤ngilizce, Frans覺zca veya Almanca dillerinden bir metnin Türkçe'ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin, 襤ngilizce, Frans覺zca veya Almanca dillerinden birine çevrilmesi.

b) 10 adet Uzman Hukukçu Yard覺mc覺s覺 kadrosu için;

A) Özel Hukuk: Ticaret Hukuku (Ticari iletme, ticaret irketleri ve k覺ymetli evrak), Borçlar Hukuku (Genel hükümler ve özel borç ilikileri), Medeni Hukuk (Balang覺ç hükümleri, kiiler hukuku ve eya hukuku),

B) Kamu Hukuku: 襤dare Hukuku, Ceza Hukuku (Genel hükümler ve özel hükümler),

C) Takip ve Usul Hukuku; Medeni Usul, Ceza Usul, 襤cra ve 襤flas Hukuku, 襤dari Yarg覺lama Hukuku

D) Genel Konular: 襤ktisat, Maliye,

E) Yabanc覺 Dil: 襤ngilizce, Frans覺zca, Almanca dillerinden bir metnin Türkçe'ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin, 襤ngilizce, Frans覺zca, Almanca dillerinden birine çevrilmesi,

DEERLEND襤RME VE SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Yukar覺da belirtilen yaz覺l覺 s覺navlara ilikin s覺nav grubunun her biri için ayr覺 oturum yap覺lacak olup, her grup için 100 puan üzerinden deerlendirme yap覺lacakt覺r. Baar覺l覺 say覺lmak için, bu gruplar覺n her birinden en az yar覺s覺 kadar not al覺nmas覺 ve al覺nan notlar覺n aritmetik ortalamas覺n覺n 70'den aa覺 olmamas覺 zorunludur.

Yaz覺l覺 s覺nav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan balanarak atama yap覺lacak kadro say覺s覺n覺n dört kat覺na kadar aday sözlü s覺nava çar覺lacakt覺r.

Yaz覺l覺 s覺navda baar覺l覺 olamayanlar sözlü s覺nava al覺nmayacakt覺r.

Yaz覺l覺 s覺nav覺 kazanan adaylar Kurulun www.spk.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edilir ve "Bavuru Formu"nun ilgili dier bölümlerinin çevrimiçi olarak doldurulmas覺 istenir. Doldurulan formun ç覺kt覺s覺 adaylar taraf覺ndan sözlü s覺nava gelindiinde Kurula teslim edilir. Söz konusu formu doldurmayanlar sözlü s覺nava al覺nmazlar. Yaz覺l覺 s覺navda baar覺l覺 olmak adaylar için kazan覺lm覺 hak tekil etmez.

Sözlü s覺nava çar覺lan adaylara kiilik envanteri testi uygulanabilecektir.

Sözlü s覺navda adaylar 657 say覺l覺 Devlet Memurlar覺 Kanununun Ek 41 inci maddesinde belirlenen esaslara göre deerlendirilir.

Sözlü s覺navda baar覺l覺 say覺lmak için komisyon bakan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanlar覺n aritmetik ortalamas覺n覺n en az 70 olmas覺 gerekmektedir.

Giri s覺nav覺 baar覺 puan覺, sözlü s覺navda baar覺l覺 olan adaylar覺n sözlü s覺nav puan覺 ile yaz覺l覺 s覺nav puan覺n覺n aritmetik ortalamas覺 al覺narak hesaplanacakt覺r. Söz konusu toplam覺n eit olmas覺 halinde, yaz覺l覺 s覺navdaki yabanc覺 dil notu yüksek olanlar tercih edilecektir.

Baar覺 puan覺 en yüksek adaydan balanmak suretiyle atama yap覺lacak kadro say覺s覺 kadar asil aday覺n isimleri, Kurulun www.spk.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edilir ve adaylar覺n adreslerine yaz覺 ile bildirilir. Yap覺lan s覺navlarda baar覺l覺 olmak art覺yla, atama yap覺lacak kadro say覺s覺n覺n yar覺s覺n覺 geçmemek üzere S覺nav Komisyonu taraf覺ndan belirlenen say覺da yedek aday覺n isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek yine Kurulun www.spk.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edilir.

S覺navda baar覺l覺 olmak, asil ve yedek liste için yap覺lan s覺ralamaya giremeyen adaylar için kazan覺lm覺 hak tekil etmez.

S覺nav sonuçlar覺na, duyurunun yap覺ld覺覺 günü takip eden tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. 襤tirazlar, S覺nav Komisyonu taraf覺ndan incelenir ve en geç 5 (be) i günü içinde karara balan覺p sonuç ilgiliye yaz覺l覺 olarak bildirilir.

Asil listede yer alanlardan atama ilemlerinin yap覺lmas覺 için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmad覺覺 halde bavurmayanlar ile gerekli artlar覺 ta覺mad覺覺 sonradan anla覺lanlar覺n atama ilemleri yap覺lmaz, atama yap覺lmas覺 için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak bavurmayan veya atamas覺 yap覺ld覺覺 halde süresi içinde göreve balamayan adaylar için s覺nav sonuçlar覺 kazan覺lm覺 hak say覺lmaz.

Kendilerine yap覺lacak bildirimde belirtilen süre içerisinde bavuruda bulunmayanlar, atama ileminden sarf覺nazar edenler, atamalar覺 iptal edilenler ile memurlua al覺nma artlar覺ndan herhangi birini ta覺mad覺覺n覺n anla覺lmas覺 üzerine atamas覺 yap覺lmayanlar覺n yerlerine, yedek listedeki adaylar s覺ras覺 ile ve ayn覺 esaslara göre atanacakt覺r.

SINAV BAVURU ADRES襤: https://sinav. spk.gov.tr/

SERMAYE P襤YASASI KURULU

ANKARA MERKEZ襤

Mustafa Kemal Mah. Dumlup覺nar Bulvar覺

No:156 06530 Çankaya/ANKARA

襤rtibat Tel: (0312) 292 90 90

襤STANBUL TEMS襤LC襤L襤襤

Harbiye Mah. Asker Oca覺 Caddesi No:6Süzer Plaza 34367 ili/襤STANBUL

襤rtibat Tel: (0212) 334 55 00

Bavuru yapmak için TIKLAYINIZ

0 Yorum:

Mesaj覺n覺z

襤aretli alanlar覺 doldurunuz *

襤lgili Haberler

  • Eitim
  • 10 Mart 2021 aramba
2.DNEM ARA TAT襤L OLACAK MI?
  • Son Dakika
  • 10 Mart 2021 aramba
RETMENLERDEN 81 襤LDE BASIN AIKLAMASI